Om vindkraftsparker

Byggnationstiden för vindkraftsparker beror på projektets omfattning. Byggnationen av Storbrännkullen vindpark förväntas pågå i 1,5 år, med start i juni 2022.  

Den vindkraftsteknik som används i våra projekt är av hög kvalitet och kommer alltid från branschens ledande leverantörer som utvärderas och konkurrensutsätts för varje enskilt projekt. För  Storbrännkullens vindpark kommer vindturbiner från turbintillverkaren Nordex användas. 

En vindkraftspark är vanligtvis i drift mellan 25 och 30 år. 

Vindkraftverken dimensioneras alltid efter områdets vindförhållanden. I Storbrännkullen kommer tio Nordex N163 turbiner med en effekt på mellan 5,5 och 5,9 MW per verk, totalt 57,4 MW, användas. Denna modellen har en navhöjd på 108 meter och total höjd på 189,5 meter. 

Vindkraftverk har en teknisk livslängd på 25-30 år och när de är uttjänta kommer kraftverken att rivas och deras delar att återvinnas. Alla komponenter ovanför markytan avlägsnas och området återställs.

Över 80‒95 procent av vindkraftverken kan återvinnas. Kraftverkens blad är den mest komplicerade delen att återvinna eftersom de tillverkas av många olika material. Alternativ till det kompositmaterial som används i bladen och nya lösningar för återvinning utreds ständigt i Sverige och internationellt.

Om nya tillstånd och avtal erhålls kan nya vindkraftverk byggas på platsen.

 

Ekonomi

I Sverige finns goda förutsättningar för vindkraft med tanke på starka vindar och stora arealer. I och med vindkraftens snabba utveckling de senaste åren är landbaserad vindkraft den billigaste formen av ny elproduktion i stora delar av Europa. 

Neoen betalar för de uppgraderingar som behövs för transport av vindkraftverkskomponenterna till projektområdet och underhåll av vägarna under projektets livslängd. Om vi skadar vägar står vi för reperationskostnaderna.

Neoen betalar för eventuella uppgraderingar av elnätet som krävs för att ansluta och driva projektet. 

Våra projekt finansieras på marknadsmässiga villkor, utan behov av statligt stöd. Vi finansierar våra projekt genom en kombination av eget kapital och långfristiga banklån. Ibland ingår vi även avtal med företag eller andra aktörer för att sälja den el våra projekt producerar.

Alla Neoens projekt kräver flera olika utlåtanden, utredningar och tillstånd och projekten bedöms noggrant under dessa bestämmelser. Vi arbetar nära lokala och statliga myndigheter för att säkerställa att vi uppfyller alla juridiska krav och överträffa dessa när det är möjligt.

Kultur och hälsa

Nej. Enligt internationell och inhemsk litteratur, forskningsarbete och utredningar har vindkraft inga bevisade hälsoeffekter.

Innan ett vindkraftsverk kan sättas i drift måste man visa att bullernivåerna vid angränsade bostäder uppfyller strikta gränsvärden. Dessa bullergränser är utformade för att säkerställa att ljudet från en vindkraftspark inte ska vara störande och påträngande för människor.

Neoen följer all lagstiftning, inklusive lagar om skydd av fornlämningar. Bedömning av kulturmiljö är en del av de inledande studierna, liksom samråd med lokala aktörer samt ursprungsbefolkning för att säkerställa att kulturarvet skyddas.

Miljö och säkerhet

Miljökonsekvensbeskrivningar görs i alla våra vindkraftsprojekt och vi strävar alltid efter att minimera effekterna av våra projekt på den lokala floran och faunan. Konsekvenserna för växtlighet är förknippad med markberedningen och uppförande av vindparken. Dessa faser planeras med hänsyn till skyddsområden och eventuella utrotningshotade växtarter. Vad gäller djurlivet är syftet att minimera konsekvenserna genom att noggrant planera placeringen av kraftverken.

Liksom för andra djurarter beaktas fåglarnas förekomst och flyttningsrutter alltid vid planeringen av vindkraftsprojekt, och riskerna för att fåglar skadas kan minimeras om kraftverken placeras korrekt. Det har även genomförts olika utredningar och uppföljningar om vindkraftverkens och ‑parkernas effekter på fågelbeståndet. Enligt dessa dödas mycket få fåglar av vindkraftverk jämfört till exempel med kollisioner med telefon- och televisionsmaster, och kollisioner med vindkraftverk har konstaterats hända mer sällan än vad som ursprungligen uppskattats under planeringsfasen.